305 Bomb Group / 363 Bomb Squadron

B-17 bij Dilsen

Twitter icon
Facebook icon
Google icon
LinkedIn icon
Pinterest icon
e-mail icon