305 Bomb Group - 366 Bomb Squadron

B-17 bij Sint-Kruis-Winkel

Twitter icon
Facebook icon
Google icon
LinkedIn icon
Pinterest icon
e-mail icon