Deurne - Congo met een Fox Moth

Guy Hansez (1905-1978) ondernam twee maanden na zijn deelname aan de Sahara-rally met zijn prachtige rood-zilveren Fox Moth (OO-ENC) een volgende bijzondere vlucht.  Op 24 maart 1934 vertrok hij vanop Deurne richting Belgisch Congo, samen met zijn echtgenote , Marie-Louise Fester.

De Standaard-journalist "Blauwvoet" nam enkele dagen voordien nog een interview af met "de Antwerpenaar Hansez, een zeer energiek vlieger":

"Het is dus Zaterdag, 24 Maart a.s. dat U uit Antwerpen start voor een studiereis naar Congo, mijnheer Hansez ?

Ja, heel vroeg in den morgen vertrek ik met mevrouw op mijn sporttoestel, een Fox Moth met een motor van 120 pk en denk 5 dagen later te Leopoldstad aan te komen.

Welk is eigenlijk het doel van deze studiereis ?

Tot nog toe hebben de Belgen geen luchtverbinding met hun colonie, nochtans is dit een noodzakelijkheid. Allerhande moeilijkheden hebben die onderneming doen uitstellen. Na een lange, zoowel praktische als theoretische studie, ben ik tot het besluit gekomen dat een regelmatige verbinding tot stand kan komen zonder al te veel kapitaal te vereischen en zijn ongetwijfeld met winst kan worden uitgebaat. 

Mijn doel is met deze reis het bewijs te leveren dat met betrekkelijk lichte vliegtuigen een verbinding niet onmogelijk is. Vroeger reeds heb ik verschillende duizende kilometer over het Afrikaansch gebied gevlogen, en ben tot de bevinding gekomen dat ginder met zulke vliegtuigen een toekomstmogelijkheid bestaat. Naar U weet neem ik een postlading mee.

Uw initiatief is ongemeen belangwekkend. Maar onder welke voorwaarden zoudt U een verbinding tot stand willen zien komen ?

Ik zou een postgarantie van een zeker aantal kg wenschen bij iedere reis. Hoeveel juist kan ik nog niet bepalen, mijne reis zal er mij in helpen. Met zulke garantie zou het mogelijk zijn een inrichting in het leven te roepen die, met de tering naar de nering te regelen, in het leven zou kunnen blijven. Dus begrijp goed, een zeker aantal kg. post wordt vereischt. Zoo het gewicht bij iedere vertrek bereikt wordt met er geen de minsten officieele geldelijke tusschenkomst gebeuren.

Zulk een systeem werd ook hier in ons blad (De  Standaard, n.v.d.s.) aangeprezen alhoewel de officieele kringen het niet aannemelijk achten. Alleenlijk bestaat er tusschen ons en U een verschil van opvatting over de uitbatingswijze. U zoudt aan lichte vliegtuigen de voorkeur geven ?

In het begin althans. Zij zouden de verbinding verwezenlijken op een 5-tal dagen juist zoals ik nu denk te doen. Later, wanneer er noodzaak moest komen zou kunnen overgegaan worden tot aankoop van snelle postvliegtuigen zooals in "De Standaard" voorgesteld.

Misschien is uw beredeneering wel juister dan de onze, maar zeker heeft zij meer kan van particuliere zijde aangekleefd te worden dan de onze wegens het kleinere kapitaal voor oprichting. Wij geven dit graag toe.

Inmiddels wenschen wij den Congovlieger van harte goede en voorspoedige reis. Wij zullen met sympathie zijn moedige poging volgen."

De vlucht verliep voorspoedig, vijf dagen later arriveerden ze in Leopoldstad. Het echtpaar besloot om vanuit het hart van Afrika ook de terugvlucht te maken richting Deurne. Op 18 april landde de Fox Moth weer op de Antwerpse piste, met aan boord het eerste postpakket uit de kolonie. Een massa volk was getuige van de landing, en de Antwerpse burgemeester Camille Huysmans behandelde hen met alle égards.

Datum: 
24/03/1934
Serienr. / Rompcode: 
Organisaties: 
Personalia: 
Hansez Guy
Locatie


Type Locatie: 
Incident
Bronnen: 
Zondagsvriend, 22 april 1934
De Standaard 21 maart 1934